ترازو  – مقیاس عطر مردانه تاثیرگذاری مردانه

ترازو  – مقیاس: عطر مردانه تاثیرگذاری مردانه روزانه شبانه زندگی ترکیبی سبک زندگی

بلوغ زودهنگام دختران با خطر پرسشها روانی مرتبط است

به گفته محققان، دختری که در سنین پایین، احتمالا در سن ۷ سالگی، به بلوغ جنسی می رسد در معرض ریسک مبتلا شدن به افسردگی و رفتارهای ضداجتماعی که حداقل تا ده..

ادامه مطلب